Hoạt động chuyên môn

1

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 3 THEO CHỦ ĐỀ

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 3 THEO CHỦ ĐỀ * Số đếm (Numbers) – one                                      – eleven                                      – twenty-one – two                                     – twelve                                      – twenty-two – three                                    – thirteen – four                                     – fourteen                                   – thirty – five                                      – fifteen                                      – forty – six                                       – sixteen                                     – fifty – seven                                  …